Bugun...


AV.Mustafa YÖRÜK

facebook-paylas
İŞE İADE DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Tarih: 14-12-2021 14:49:00 Güncelleme: 14-12-2021 14:49:00


 

İşe iade davası, teknik bir dava olup dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İşten feshin öncelikle  yazılı olması, fesih sebebinin bu fesihte açık ve net bir şekilde belirtilmiş olması hususlarına dikkat edilmelidir. Sözlü olarak yapılan feshin hiçbir geçerliliği yoktur.  Mümkünse işverenler tarafından feshin noter aracılığıyla yapılması önem taşımaktadır. Yapılan feshin tebliğ edilmiş olması şarttır. Tebliğ edilmemiş bir fesihte süreler başlamayacağı için feshin tebliği önemlidir.

 

                        İşe iade davası için ise feshin tebliğinden itibaren 1 ay içinde arabuluculuk kurumuna başvuru zaruriyeti vardır. Arabuluculuk başvurusu yapılmadan dava açılması halinde ise davanın usulden reddine karar verilmektedir. Bu red kararının kesinleşmesini müteakiben arabuluculuk sürecinin işletilerek yeniden işe iade davası açılması mümkündür. Arabuluculuk sonrasında işe iade davası açılması gerekirse işe iade davasında feshin geçerli bir sebebe dayandığına dair ispat yükümlülüğü, işverene aittir. İşkanunun 20/2 maddesi işbu hususu açıkça hüküm altına almıştır. İşe iade kararının kesinleşmesi sonrası işveren 1 ay içinde başvuru yapılması halinde işçiyi işe almaya mecburdur, aksi halde en az 4 aylık en fazla 8 aylık tazminat ödemekle yükümlüdür. Tüm bu açıklamalarımızın hukuki dayanağı gösterir 4857 sayılı iş kanunun 19 ve devamı maddelerini işbu yazımızın altına ekliyor, iyigünler diliyorum.

 

Sözleşmenin feshinde usul

 

Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

 

                        Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

 

 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

 

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

 

                        Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.    

 

                        (Değişik üçüncü fıkra: 12/10/2017-7036/11 md.) Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.

 

                        (İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 19/10/2005 tarihli ve E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararı ile.)

 

 

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

 

Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

 

                        Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

 

                        Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

 

                        (Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md.) Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler.

 

                        İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

 

                        (Ek fıkra: 12/10/2017-7036/12 md.) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

 

                        a) İşe başlatma tarihini,

 

                        b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını,

 

                        c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen tazminatın parasal miktarını,

 

                        belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

 

                        Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

 

 

 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI