Bugun...


AV.Mustafa YÖRÜK

facebook-paylas
ELEKTRİK BORÇLARI SEBEBİYLE İŞLETİLMESİ GEREKEN PROSEDÜRLER
Tarih: 07-03-2021 00:48:00 Güncelleme: 07-03-2021 00:48:00


Vatandaşlarımızın haklarını bilmemesi sebebiyle elektrik kurumları tarafından haksız ve yönetmeliğe aykırı şekilde icra takipleri ve davalar açılmaktadır. 

 

Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, haklarının ne olduğunu bilmeleri adına işbu makaleyi yazıyoruz. Halihazırda devam eden bir davamda, müvekkile ait olmayan başkası tarafından kullanılan elektrik sarfıyatı nedeniyle sırf vefat etmiş olan annesinin 1949 yılında gerçekleştirmiş olduğu abonelik sözleşmesi ve bu konudaki yargıtayın yerleşmiş içtihatları gerekçe gösterilerek  elektrik idaresi lehine bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. Halbuki 2018 yılında yürürlüğe giren elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğindeki prosedürler işletilmeksizin açılmış bulunan davada elektrik kurumu aleyhine davanın sonuçlandırılması gerekmektedir. Yönetmelikte belirttiği üzere elektrik kurumun icra takibi veyahut dava açabilmesi için gerekli posedürler şöyledir.

 

  1-Faturaların ödenmemesi üzerine davacı kurum,  tüketicilere ikinci bir bildirimde bulunularak faturaların 5 gün içinde ödenmemesi halinde elektrik kesileceği belirtmelidir. 
 
  2-Bu bildirim sonrasında hala daha ödeme yapılmamış ise elektrik kesilmelidir. Lakin bu bildirimin kalıcı veri saklayıcılardan en az birinin kullanılarak yapılması ve bu bildirimin yazılı olması zaruridir. Aksi halde kullanım yerine ait elektrik kesilemez.
 
3-Bu 5 günlük süre sonrasında elektriğin kesilmesini müteakiben elektrik kurumu, elektriğin kesildiği yere kesme bildirim örneği bırakıp kesme bildiriminde kesme tarihini, kesme saatini, mühür bilgilerini, endeks değerlerini ve kesmeyi yapan çalışana ait sicil numarasını ve şirket tarafından belirlenen kodu yazmalıdır. Yine bu elektrik kesildiği hususu da kalıcı veri saklayıcıyla tüketiciye bildirilmek zorundadır.
 
4-İkinci bildirimin üzerinden 30 gün geçmesi üzerine veya elektirik kurumunca belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemesi halinde elektrik kurumu, güvence bedelinden borcun mahsup edileceğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.
 
5-Bu sürenin sonunda hala daha borç ödenmemiş ise elektrik kurumu, güvence bedelini belirlenen şekilde güncellemeli, güncellenmiş işbu güvence bedeli üzerinden faturanın mahsubu yapılmalı, fazla kısım varsa tüketiciye iade olunmalı, eksik kısım var ise 15 günlük yeni bir süre tanınarak borcun yasal yollarla tahsil edileceği tüketiciye bildirmek zorundadır. 
 
6-Aksi halde yönetmeliğin 35.maddesinin 2 fıkrasınının b bendinde belirtildiği üzere "Tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fiilen kesilmesi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması zorunludur. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler sonlandırılır. Oluşan masraf ve giderler tüketiciden talep ve tahsil edilemez.
 
Yönetmelik tamamen vatandaşın mağduriyetini esas alan ve vatandaşı merkeze alan,tüketiciyi koruyan düzenlemelerden oluşmaktadır. Mesela elektrik borcunun olduğu yer harici tüketicinin diğer ev veyahut işyeri adresine ait ikinci elektrik aboneliğine ait elektriğin kesilememesi, yine abonelik güvence bedelinin sizin ilk ödediğiniz tarihteki tutarın iptal edileceği veyahut borcun mahsup edileceği tarihe göre güncellenmesi gibi.
İşbu açıklamalar muvacehesinde ilgili yönetmeliği ve bu yönetmelikle bağlantılı Elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğini makale ekine sunuyor, iyi günler diliyorum.
 
ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  serbest, serbest olmayan ve son kaynak tedariki kapsamındakitüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı ile buna ilişkin hizmetlerin sunulmasında tüketici, tedarikçiler ve/veya dağıtım şirketleri arasındaki iş ve işlemlere esas asgari standart, usul ve esasların belirlenmesidir.
 
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere hizmetlerin yeterli, kaliteli ve sürekli olarak sunulması için;
 
a) Tedarikçiler ile tüketimi düşük serbest tüketiciler arasında yapılacak ikili anlaşmada yer alacak asgari usul ve esaslara,
 
b) Görevli tedarik şirketleri ile serbest olmayan tüketiciler ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler arasında yapılacak perakende satış sözleşmesinde yer alacak asgari usul ve esaslara,
 
c) Dağıtım şirketleri ile tüketiciler ve tedarikçiler arasında;
 
1) Sayaçve sayaca erişim, okunmasına ve kontrolüne,
 
2)Kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımının tespiti ve bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlere,
 
3) Elektriğin kesilmesi ve bağlanmasına,
 
ç)Tüketici şikâyetlerinin yapılması, bu şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik usul ve esaslara,
 
d) Tüketicilerin hak ve yükümlülüklerine,
 
ilişkin hükümleri kapsar.
 
 (2) Tedarikçiler ile tüketimi düşük serbest tüketiciler arasında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihlive 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılacak ikili anlaşmalarda düzenlenmeyen hususlar hakkında işbu Yönetmeliğin üçüncü bölüm hükümleri uygulanır.
 
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
Tanımlar ve kısaltmalar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Aktif enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kWh birimi ile ölçülen enerjiyi,
 
b) Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren anlaşmayı,
 
c) Bağlantı gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarını,
 
ç) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
 
d) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
 
e) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,
 
f) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
 
g)Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
 
ğ) DBS: Doğrudan Borçlandırma Sistemini,
 
h) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
 
ı) Enerji Tanımlama Kodu (EIC):  Oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları ENTSO-E tarafından belirlenip kuruluşun resmi internet sitesinde duyurulan ve ENTSO-E’ye bağlı tüm ülkelerde kullanılan, enerji tanımlama kodlama sistemini,
 
i) Gecikme zammı: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammını,
 
j) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,
 
k) İkili anlaşma: Gerçek veya tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,
 
l) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, lisans, genelge ve Kurul kararlarını,
 
m) İlgili tüzel kişi: İlgisine göre, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiyi ve/veya tedarikçiyi,
 
n)Kalıcı veri saklayıcısı:Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
 
o) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
 
ö) Kesme-bağlama bedeli: Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen bedeli,
 
p) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
 
r) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
 
s) Mühürleme: Sayaç ve ölçü devresi elemanlarına dışarıdan yapılacak müdahaleyi önlemek amacıyla dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ilk enerji verme, sayaç ve ölçü devresi elemanlarını kontrol ve durumunu tespit etme, enerji kesme ve açma gibi işlemler yapıldıktan sonra mühür ile ölçü düzeneğini muhafaza altına alma ya da aldırma yöntemini,
 
ş) Ortak sayaç: Aynı tüketici grubunda birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin elektrik enerjisi tüketimlerini ölçmek amacıyla tesis edilen tek bir sayacı,
 
t) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,
 
u) Perakende satış sözleşmesi: Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, görevli tedarik şirketi ile tüketiciler arasında ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde, perakende satış tarifesi veya son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmeyi,
 
ü) Piyasa Yönetim Sistemi (PYS): Dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesi amacıyla, piyasa işletmecisi, sistem işletmecisi, piyasa katılımcıları ve sayaçların okunmasından sorumlu iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin kullanımına sunulan ve küçük istemci yapısında çalışan uygulamaları,
 
v) Reaktif güç: Elektrik akımının gerilime göre 90 derece faz farklı, iş görmeyen ve kVAr birimi ile ölçülen gücü,
 
y) Tüketimi düşük serbest tüketici: Yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100.000 kWh’tan düşük olan serbest tüketiciyi,
 
z) Tüketici grubu: Benzer özelliklere sahip olmaları sebebiyle bir grup olarak dikkate alınan tüketicileri,
 
aa) Reaktif enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kVArh birimi ile ölçülen enerjiyi,
 
bb) Sayaç: Tüketicinin, elektrik enerjisi tüketimini ölçmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilen cihazı,
 
cc) Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu görevli tedarik şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,
 
çç) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
 
dd) Son kaynak tedarikçisi: Son kaynak tedariği kapsamındaki tüketicilere enerji temin etmekle görevlendirilmiş olan tedarik lisansı sahibi şirketi,
 
ee) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini,
 
ff) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,
gg) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını,
 
ğğ) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketleri,
 
hh) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,
 
ıı) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
 
ii) Tekil kod: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemine kaydı için de kullanılan münhasır kayıt kodunu,
 
jj) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
 
kk) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
 
ll) Yeraltısuyu Kullanma Belgesi: 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda belirtilen Kullanma Belgesini,
 
mm)  Dönemsel kullanım: Okuma bölgesinde yıl içinde ardışık olmak üzere altı ay ve üzeri hiç tüketim olmayan kullanım yerlerindeki tüketim ile tarımsal sulama amaçlı tüketimleri,
 
ifade eder.
 
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Elektrik Enerjisi ve/veya Kapasite Tedariği, Serbest Tüketici ve Serbest Olmayan Tüketici
 
 
 
Elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedariki
MADDE 5 – (1) Tüketici; serbest tüketici, serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketici statüsünde elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi tedarikçilerden temin eder.
 
Serbest tüketici kapsamı ve elektrik tedariki
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir;
a) İletim sistemine doğrudan bağlı olan gerçek veya tüzel kişiler,
b) Organize sanayi bölgesi tüzel kişilikleri,
c) Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda serbesttüketicilimitiniaşanmiktardaelektriktüketilenkullanımyerininkullanımhakkınasahipyadakullanımhakkınıedinentüketiciler.
(2) Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin tükettiği toplam elektrik enerjisi miktarının serbest tüketici limitini geçmesi durumunda, bu kişilerin birlikte serbest tüketici niteliği kazandığı kabul edilir.
(3) Serbest tüketiciler elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak temin edebilirler. 
(4) Serbest tüketiciler, ikili anlaşmalarının herhangi bir şekilde sona ermesi veya talep etmeleri halinde, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bölgelerindeki görevli tedarik şirketinden son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alabilir.
(5) Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; sayaçların Kurum tarafından yayımlanan düzenlemelere uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur. Dağıtımdan bağlı tüketiciler için uygun olmayan sayaçlar dağıtım şirketi tarafından ilgili ay içerisinde değiştirilir ve sayacın uygun olmaması, tedarikçi seçme hakkının kullanılmasına engel teşkil etmez.
(6) Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisinin, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılamaz.
(7)  Aynı gerçek veya tüzel kişinin aynı tüketici grubunda bulunan kullanım yerlerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketim miktarının sözleşmenin kurulduğu tarihte 100.000 kWh ve üzerinde olması ve her birinin yıllık tüketiminin serbest tüketici limitini geçiyor olması halinde Üçüncü Bölüm hükümleri uygulanmaz.
 
Serbest olmayan tüketici kapsamı ve elektrik tedariki 
MADDE 7 – (1) Aşağıdaki koşullara sahip tüketiciler serbest olmayan tüketici olarak kabul edilir;
a) Bir önceki takvim yılında ve içinde bulunulan yılda, kullanım hakkına sahip olduğu ya da kullanım hakkını edindiği kullanım yerindeki elektrik tüketimi serbest tüketici limitini aşmayan tüketici,
b) Serbest tüketici olup da bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketiminin cari takvim yılı için belirlenmiş serbest tüketici limitinin altında kalan tüketici,
c) İlk defa bağlantı anlaşması yapılmış kullanım yerinde elektrik enerjisi tüketen tüketici.
(2) Serbest olmayan tüketiciler elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi sadece bulunduğu dağıtım bölgesindeki görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesi yaparak temin eder. 
(3) 
Son kaynak tedariki kapsamında tüketici ve elektrik tedariki 
MADDE 8 – (1) Aşağıdaki koşullara sahip tüketiciler son kaynak tedariki kapsamındaki tüketici olarak kabul edilir;
a) Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketici,
b) İkili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin ikili anlaşmasının herhangi bir nedenle sona ermesi nedeniyle ilgili görevli tedarik şirketinden elektrik alan tüketici.
(2) İlgili görevli tedarik şirketi bu madde kapsamında yer alan tüketicilere son kaynak tedariği kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlüdür.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkili Anlaşma 
 
İkili anlaşmanın tarafları
MADDE 9 – (1) Bu bölümdeyer alan ikili anlaşmaya ilişkin usul ve esaslar, tüketimi düşük serbest tüketicilerle tedarikçiler arasında yapılan ikili anlaşmaları kapsar.
 
İkili anlaşma türleri ve genel esaslar
MADDE 10 – (1) Tedarikçiler tüketimi düşük serbest tüketicilere belirli süreli ya da belirsiz süreli ikili anlaşma önerebilir.
(2) Belirli süreli ikili anlaşmaların süresi üçyıldan fazla olamaz. 
(3) İkili anlaşma veekleri ile Tüketici Hakları Bilgilendirme Formu (EK-1), İkili Anlaşma Ön Bilgilendirme Formu (EK-2-A) ve İkili Anlaşma Değişiklik Bildirimi (EK-3) en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir.
(4) Tedarikçinin ikili anlaşmanın kurulmasına, yenilenmesine ve ikili anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin önerisi karşısında tüketicinin susması veya açıkça reddetmemesi önerinin kabulü olarak yorumlanamaz ve aksi hükme ikili anlaşmada yer verilemez.
 
İkili anlaşmanın kapsamı
MADDE 11 – (1) İkili anlaşmada asgari aşağıdaki hususların yer alması zorunludur;
a) Tedarikçinin adı, unvanı, adresi,MERSİS n
FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 29 20 5 4 63 30 64 +33
2 Galatasaray 30 19 7 4 61 27 61 +34
3 Fenerbahçe 30 18 7 5 54 31 59 +23
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 55 +9
5 Alanyaspor 30 14 9 7 48 29 49 +19
6 Gaziantep FK 30 12 7 11 44 34 47 +10
7 Hatayspor 29 13 9 7 48 36 46 +12
8 Fatih Karagümrük 30 12 10 8 46 38 44 +8
9 Sivasspor 29 9 7 13 37 35 40 +2
10 Göztepe 30 10 11 9 43 41 39 +2
11 Antalyaspor 30 8 7 15 29 36 39 -7
12 Konyaspor 29 9 11 9 35 35 36 0
13 Çaykur Rizespor 29 8 11 10 36 47 34 -11
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4
15 Kasımpaşa 30 8 15 7 33 47 31 -14
16 Kayserispor 29 8 14 7 22 38 31 -16
17 Başakşehir FK 30 7 14 9 32 48 30 -16
18 MKE Ankaragücü 29 8 16 5 35 49 29 -14
19 BB Erzurumspor 30 6 15 9 28 49 27 -21
20 Gençlerbirliği 29 7 16 6 26 51 27 -25
21 Denizlispor 29 6 16 7 26 50 25 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 27 17 5 5 42 20 56 +22
2 Samsunspor 27 14 4 9 42 26 51 +16
3 Altay 27 16 9 2 52 29 50 +23
4 Adana Demirspor 27 14 6 7 45 24 49 +21
5 Altınordu 27 14 6 7 40 33 49 +7
6 İstanbulspor 27 14 8 5 49 30 47 +19
7 Ankara Keçiörengücü 27 13 7 7 34 18 46 +16
8 Tuzlaspor 27 12 10 5 36 39 41 -3
9 Bursaspor 27 12 11 4 45 41 40 +4
10 Bandırmaspor 27 11 11 5 34 33 38 +1
11 Ümraniyespor 27 10 10 7 32 35 37 -3
12 Boluspor 27 9 13 5 28 30 32 -2
13 Balıkesirspor 27 7 12 8 28 39 29 -11
14 Adanaspor 27 7 13 7 35 40 28 -5
15 Menemenspor 27 6 11 10 29 44 28 -15
16 Akhisarspor 27 7 16 4 27 44 25 -17
17 Ankaraspor 27 3 17 7 18 45 16 -27
18 Eskişehirspor 27 1 18 8 16 62 8 -46
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 30 22 2 6 68 21 72 +47
2 Van Spor 30 17 8 5 50 27 56 +23
3 Sakaryaspor 30 15 4 11 50 29 56 +21
4 Kırklarelispor 30 14 5 11 44 25 53 +19
5 Kırşehir Belediyespor 30 15 7 8 43 25 53 +18
6 Etimesgut Belediyespor 30 15 8 7 51 25 52 +26
7 Bodrumspor 30 15 8 7 64 40 52 +24
8 Turgutluspor 30 15 11 4 40 41 49 -1
9 Serik Belediyespor 30 11 8 11 44 39 44 +5
10 Tarsus İdman Yurdu 30 11 10 9 45 41 42 +4
11 Karacabey Belediyespor 30 11 12 7 36 35 40 +1
12 Pendikspor 30 12 15 3 50 42 39 +8
13 Pazarspor 30 11 14 5 48 50 38 -2
14 Sivas Belediyespor 30 8 10 12 42 40 36 +2
15 Bayburt Özel İdare Spor 30 10 17 3 37 51 33 -14
16 1922 Konyaspor 30 8 15 7 37 40 31 -3
17 Kastamonuspor 30 7 14 9 26 45 30 -19
18 Mamak FK 30 6 18 6 28 87 24 -59
19 Elazığspor 30 7 18 5 37 60 23 -23
20 Kardemir Karabükspor 30 1 27 2 10 87 2 -77
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 24 16 2 6 34 15 54 +19
2 1928 Bucaspor 24 15 2 7 45 14 52 +31
3 Yeşilyurt Belediyespor 24 14 6 4 38 20 46 +18
4 Ofspor 24 11 5 8 35 27 41 +8
5 Arnavutköy Belediye 24 11 6 7 34 23 40 +11
6 Belediye Derincespor 24 9 5 10 34 21 37 +13
7 Edirnespor 24 8 8 8 29 29 32 0
8 Fatsa Belediyespor 24 8 8 8 18 21 32 -3
9 Artvin Hopaspor 24 8 9 7 31 35 31 -4
10 1877 Alemdağspor 24 8 11 5 31 39 29 -8
11 Kızılcabölükspor 24 6 9 9 21 25 27 -4
12 Nevşehir Belediyespor 24 6 13 5 23 26 23 -3
13 Payasspor 24 5 12 7 26 38 22 -12
14 Çankaya FK 24 6 14 4 15 38 22 -23
15 Antalya Kemerspor 24 5 13 6 21 39 21 -18
16 Manisaspor 24 1 14 9 16 41 12 -25
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2021 Kayserispor vs Göztepe
 03/04/2021 Çaykur Rizespor vs Fatih Karagümrük
 03/04/2021 Sivasspor vs Trabzonspor
 03/04/2021 Hatayspor vs Galatasaray
 04/04/2021 BB Erzurumspor vs Konyaspor
 04/04/2021 Alanyaspor vs Gençlerbirliği
 04/04/2021 Başakşehir FK vs Yeni Malatyaspor
 04/04/2021 MKE Ankaragücü vs Antalyaspor
 04/04/2021 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 05/04/2021 Fenerbahçe vs Denizlispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2021 Tuzlaspor vs Samsunspor
 03/04/2021 Ankaraspor vs Akhisarspor
 03/04/2021 Giresunspor vs İstanbulspor
 03/04/2021 Adana Demirspor vs Ankara Keçiörengücü
 04/04/2021 Altınordu vs Eskişehirspor
 04/04/2021 Boluspor vs Adanaspor
 04/04/2021 Menemenspor vs Ümraniyespor
 04/04/2021 Balıkesirspor vs Bandırmaspor
 05/04/2021 Bursaspor vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2021 Bodrumspor vs Kırşehir Belediyespor
 01/04/2021 Eyüpspor vs Turgutluspor
 01/04/2021 Karacabey Belediyespor vs Mamak FK
 01/04/2021 Kastamonuspor vs Sivas Belediyespor
 01/04/2021 Kırklarelispor vs Serik Belediyespor
 01/04/2021 Pazarspor vs Elazığspor
 01/04/2021 Sakaryaspor vs Pendikspor
 01/04/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Kardemir Karabükspor
 01/04/2021 Van Spor vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/04/2021 1922 Konyaspor vs Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 31/03/2021 Yeşilyurt Belediyespor vs Manisaspor
 31/03/2021 Antalya Kemerspor vs Ofspor
 31/03/2021 Artvin Hopaspor vs Payasspor
 31/03/2021 Çankaya FK vs Arnavutköy Belediye
 31/03/2021 Edirnespor vs Diyarbekirspor
 31/03/2021 Fatsa Belediyespor vs Belediye Derincespor
 31/03/2021 Kızılcabölükspor vs 1928 Bucaspor
 31/03/2021 Nevşehir Belediyespor vs 1877 Alemdağspor
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI